فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی

فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی

Socio-cultural strategy
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی به استناد شماره ۳۵۱۱/۱۸/۱۲ مورخ ۱۳۹۲.۳.۱۲ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دارای مرتبه علمی-پژوهشی است.

فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی به موجب تفاهمنامه منعقد شده میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران، از همکاری با این انجمن برخوردار است.

اهداف فصلنامه

۱. ایجاد زمینه برای انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه مسایل فرهنگی ـ اجتماعی کشور؛

۲. مساعدت به نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری فرهنگی ـ اجتماعی کشور؛

۳. اشاعه و توسعه ادبیات مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری در میان محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی؛

۴. ایجاد زمینه برای پیوند تحقیقات و مطالعات اجتماعی و فرهنگی با حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور؛

۵. ارتقای کیفیت راهبردها و سیاست کلان کشور در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی.