فصلنامه راهبرد مدیریت مالی

فصلنامه راهبرد مدیریت مالی

Journal of Financial Management Strategyپوستر فصلنامه راهبرد مدیریت مالی

فصلنامه‌ی راهبرد مدیریت  مالی، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی و با دسترسی آزاد که با رسالت توسعه‌ی دانش مالی در کشور، شناسایی مسایل مدیریت مالی سازمان‌های ایران و ارایه‌ی راهکار برای آن، مقاله‌های علمی-پژوهشی در حوزه‌ی مدیریت مالی را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

صاحب امتیاز این نشریه دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا و نیروی انسانی شامل مدیرمسول، سردبیر، مدیرداخلی و کارشناس اجرایی است.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

این فصلنامه طبق نامه شماره ۱۰۲۴۰۱.۱۸.۳ مورخ ۱۳۹۵.۰۵.۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره تابستان ۱۳۹۵ با درجه علمی - پژوهشی منتشر می‌شود.