دوفصلنامه رسانه و فرهنگ

دوفصلنامه رسانه و فرهنگ

Media and culture
نشریه رسانه و فرهنگ بر اساس مجوز شماره ۳/۵۳۶۲۹ به تاریخ ۹۱.۳.۸ کمیسیون نشریات وزارت علوم حائز رتبه علمی-پژوهشی گردید.

مجله علمی پژوهشی مطالعات میان رشته­ ای در رسانه وفرهنگ، با هدف اصلی گسترش و تبیین دیدگاه های نظری مرتبط به حوزه رسانه های جدید در سال۱۳۸۹ راه اندازی شده است.

با توجه به ارتباط عمیق و جدا ناشدنی مباحث رسانه ای ومباحث مرتبط به حوزه فرهنگ، اولویت موضوعی نشریه، مطالعات میان رشته ای، رسانه شناسی، فرهنگ پژوهی تعیین شده است.

از متفکران، محققان، واستادان این حوزه از مطالعات تقاضامندیم، این نشریه را همچون گذشته از دیدگاه ها و مقالات ارزشمند خود بهره مند کنند.

این مجله، محورهای موضوعی زیر را در اولویت بررسی خود قرار میدهد.

فلسفه رسانه ومطالعات بنیادین رسانه
مطالعات فرهنگی و رسانه
دین ورسانه
اخلاق، حقوق ورسانه
تاریخ و رسانه
جامعه شناسی فرهنگی و رسانه
مدیریت و سیاست گذاری رسانه­ های جدید
زیبایی شناسی و رسانه