روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی

Military Psychology
نشریه روانشناسی نظامی توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه در حوزه روانشناسی نظامی مقاله می پذیرد.