روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
سردبیر:محمد فاتحی مرجی
علیرضا یاراحمدی بافقی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی معدن
سازمان همکار