رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
سردبیر:غلامرضا شعبانی بهار
دکتر مهدی طالب پور
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تربیت بدنی
سازمان همکار