فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی

Political and International Approachesپوستر فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، فعالیت خود را به عنوان یک نشریه دانشگاهی با هدف تخصص گرایی و علمی شدن در جهت دستیابی به رهیافتی ایرانی - اسلامی در حوزه شناخت و اندیشه در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، در زمستان  سال ۱۳۷۹ آغاز کرده و در همین راستا، براساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور) مورخ ۲۵ /۳/ ۱۳۸۸، به درجه علمی – پژوهشی نائل گردیده است(از شماره ۱۵پاییز  ۱۳۸۷ تا به امروز).