پژوهشنامه ریخته گری

پژوهشنامه ریخته گری

Founding Research Journal
 

حوزه های پذیرش مقاله:

ریخته گری و انجماد فلزات و آلیاژهای مهندسی، فرایندهای پیشرفته ریخته گری و انجماد، مواد قالب گیری، شبیه‌سازی، بررسی و تحلیل ریزساختار و خواص مکانیکی، عملیات حرارتی و بازرسی غیرمخرب قطعات ریختگی، تولید فلزات ریختگی تمیز و کیفی، تحلیل خرابی و واماندگی قطعات ریختگی، بهینه‌سازی فرایندهای ریخته گری،