زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق)

زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق)
سردبیر:محرم رضایتی کیشه خاله
فیروز فاضلی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار