زمین شناسی نفت ایران

زمین شناسی نفت ایران
سردبیر:علی صیرفیان

نام اختصاری:Iranian Journal of Petroleum Geology
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زمین شناسی
سازمان همکار