مجله زمین شناسی نفت ایران

مجله زمین شناسی نفت ایران

Journal of Iranian Oil Geologyپوستر مجله زمین شناسی نفت ایران

نشریه علمی پژوهشی زمین شناسی نفت ایران نتایج تحقیقات استادان وپژوهشگران رشته های مختلف زمین شناسی نفت ،زمین شناسی مخازن نفت ،پتروفیزیک،مهندسی اکتشاف نفت وگرایش های وابسته را به منظور گسترش و پیشبرد علمی وفنی وتوسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود امور اموزشی وپژوهشی منتشر می نماید.