زن در توسعه و سیاست

زن در توسعه و سیاست
سردبیر:سهیلا صادقی فسائی
دکتر ملیحه شیانی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران