زن در فرهنگ و هنر

زن در فرهنگ و هنر
سردبیر:عزت ملاابراهیمی
ملیحه شیانی
نام اختصاری:زن در فرهنگ و هنر
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار