دوفصلنامه زیست شناسی خاک

دوفصلنامه زیست شناسی خاک

Journal of soil Biologyپوستر دوفصلنامه زیست شناسی خاک

مجله زیست شناسی خاک اولین نشریه تخصصی رشته علوم خاک در ایران می­ باشد که مقالات پژوهشی مرتبط با تحقیقات صورت گرفته در کلیه جنبه­ های زیست شناسی خاک را چاپ می­نماید. هدف از انتشار این مجله ارتقاء دانش اساتید، محققان و دانشجویان علاقمند این گرایش و شناخت هر چه عمیق­ تر از زیست شناسی خاک برای حفظ و بهره ­برداری پایدار از خاک می ­باشد.

از اهم زمینه ­های فعالیت این نشریه می ­توان به نقش موجودات زنده خاک در چرخه عناصر غذایی و فرآیندهای زیستی مرتبط با بهبود ویژگی­ های فیزیکی، شیمیایی و ارتقاء سطح حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و افزایش عملکرد، مدل­سازی مکانیسم­ ها و فرآیندهای زیستی مربوط به پویاسازی، معدنی شدن و آلی شدن عناصر غذایی، جایگاه موجودات زنده خاکزی در ذخیره سازی و تغییر و تبدیلات مواد آلی خاک، تنوع زیستی و عملکردی بخش زنده خاک،آنزیم های خاک، روابط موجودات زنده خاک با یکدیگر و همچنین ریشه گیاهان و تبادلات مولکولی بین آنها، تشخیص، بیان و تبادل ژن در خاک، اثرات متقابل انواع آلودگی ­ها و بخش زنده خاک از جمله زیست پالایی خاک ­های آلوده، فرآیندهای زیستی خاک و نقش آنها در تولید و مصرف گازهای گلخانه ­ای، فناوری زیستی موجودات خاکزی برای تولید انواع مایه تلقیح­ ها و کودهای زیستی، فعال کننده­ های تجزیه مواد آلی و پاک کننده­ های زیستی خاک­ های آلوده، استفاده از فناوری ­های مولکولی جدید برای شناسایی و همچنین ردیابی موجودات زنده در خاک و نقش آنها در پدیده ­های مختلف خاک اشاره کرد.