مجله فرآیندهای مدرن در زمینه تولید و تولید

مجله فرآیندهای مدرن در زمینه تولید و تولید

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production

سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار