زیست فناوری

زیست فناوری
سردبیر:خسرو خواجه
دکتر بیژن رنجبر
نام اختصاری:JMBS
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زیست شناسی
سازمان همکار