فصلنامه ژئوپلیتیک

فصلنامه ژئوپلیتیک

Geopolitical Quarterlyپوستر فصلنامه ژئوپلیتیک

فصلنامه ژئوپلیتیک، فصلنامه ای است که توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و یافته های پژوهشی در حوزه های مرتبط با جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را منتشر می کند.

هدف از انتشار این مجله چاپ مقالات علمی و پژوهشی ناب در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است که حاصل پژوهش های اصیل با بهره گیری از روشهای علمی و اسناد ترجیحا دست اول می باشند. در عین حال مجله ژئوپلیتیک در صدد است تا با تولید علم، آخرین یافته های علمی در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را در معرض دیدصاحب نظران، کاربران دانشگاهی و مدیران اجرایی مربوطه قراردهد.

این فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاریخ ۸۴/۴/۲۹ هیات نظارت بر مطبوعات منتشر می‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاریخ ۸۳/۵/۲۶ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای درجه علمی پژوهشی می‌باشد.