سوخت و احتراق

سوخت و احتراق
سردبیر:غلامحسن نجفی
دکترکیومرث مظاهری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مکانیک
سازمان همکار