مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

Journal of Metabolism and Exerciseپوستر مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، یک نشریه علمی با توالی انتشار دوفصلنامه است که توسط دانشگاه گیلان منتشر می شود.

این نشریه به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ 1391/03/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره (بهار و تابستان 1390) دارای درجه علمی-پژوهشی است و در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401، درجه ب را کسب کرده است.

** این نشریه با انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران تفاهم همکاری منعقد کرده است. **