مجله سیاست علم و فناوری

مجله سیاست علم و فناوری

Journal of Science & Technology Policyپوستر مجله سیاست علم و فناوری

فصلنامه «سیاست علم و فناوری» پرسابقه ترین مجله علمی پژوهشی ایران است که در زمینه سیاستگذاری و مدیریت علم، فناوری و نوآوری فعالیت می کند.

محورهای موضوعی مورد پذیرش این مجله به شرح زیر است:

نظام‌های نوآوری و سازمان‌دهی علم و فناوری؛
تاثیرات متقابل علم و فناوری با‌ جامعه، فرهنگ و اخلاق؛
تاثیرات متقابل علم و فناوری با حقوق و قوانین؛
مدیریت دانش در سطح ملی؛
انتقال، اشاعه و بومی‌سازی دانش و فناوری؛
سیاست‌گذاری علم و فناوری؛
اقتصاد علم و فناوری و کارآفرینی فناورانه؛
پیش‌بینی و ارزیابی علم و فناوری؛
کاربرد مطالعات علم در سیاست‌گذاری علم و فناوری.