مجله سیاست علم و فناوری

مجله سیاست علم و فناوری

Journal of Science & Technology Policy
فصلنامه سیاست علم و فناوری توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

موضوعات اختصاصی:کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی