فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی

فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی

Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policiesپوستر فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی

فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی با هدف تعمیق و توسعه همکاری دانشگاه ها ٬ موسسات آموزش عالی و نهادهای پژوهشی با وزارت علوم اقتصادی و دارایی ونیز هم چنین کاربردی شدن تحقیقات اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۲ منتشر می گردد .
این نشریه مطابق با مجوز شماره ۱۶۳۴۵۴ مورخ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور(وزارت علوم٬تحقیقات و فناوری) با رتبه بندی علمی-پژوهشی انتشار می یابد.
مهم ترین حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زیر می باشد:
- رشد اقتصادی
- تورم
- بیکاری
- اقتصاد و مالیه بین الملل
- بازار سهام
- سرمایه گذاری، مالیات و مالیه عمومی
- پول و بانکداری