شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی
سردبیر:حسین زارع
دکتر مجید صفاری نیا
نام اختصاری:Social Cognition
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:روانشناسی
سازمان همکار