فصلنامه عرفان اسلامی

فصلنامه عرفان اسلامی

Islamic Misticismپوستر فصلنامه عرفان اسلامی

فصلنامه عرفان اسلامی یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی زنجان منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی و در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

عرفان- ادیان- فلسفه و حکمت- قرآن و حدیث

این نشریه با اهداف زیر منتشر می شود:

تلاش برای ارتقای زمینه های معنوی، عرفانی، قرآنی و موضوعات مرتبط با عرفان اسلامی همچون معماری اسلامی و ...

نقد و تحلیل مطالعات و موضوعات پراکنده مطرح شده در عصر حاضر مثل جریان عرفان های کاذب و شیطان پرستی و هر موضوع گمراه کننده معرفتی.
ایجاد بستر مناسب برای پژوهش و نشر یافته های نوین پژوهشگران در زمینه مطالعات و موضوعات عرفانی و قرآنی.
کمک به استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بویژه دوره دکتری برای نشر آخرین یافته های علمی در زمینه های مورد فعالیت نشریه و تشویق برای تحقیقات علمی تر و ژرف تر