علمی شیلات ایران

علمی شیلات ایران
سردبیر:عباس متین فر
محمد پورکاظمی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شیلات
سازمان همکار