علوم رایانشی

علوم رایانشی
سردبیر:عباس نوذری دالینی
ابراهیم نقیب زاده مشایخ
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:برق و کامپیوتر
سازمان همکار