مجله علوم زمین خوارزمی

مجله علوم زمین خوارزمی

Kharazmi Journal of Earth Sciencesپوستر مجله علوم زمین خوارزمی

نشریه علوم زمین خوارزمی، یک نشریه تخصصی است که مقالات علمی-پژوهشی در تمامی حوزه های علوم زمین را به صورت دوفصلنامه منتشر می کند. دانشگاه خوارزمی از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۴ نشریه ای را تحت عنوان "مجله علوم" دانشگاه خوارزمی در همه رشته های علوم پایه شامل زمین شناسی منتشر می کرد. سپس در سال ۱۳۹۴ دانشکده علوم زمین تصمیم به انتشار مجله ای تخصصی ویژه علوم زمین گرفت. نشریه علوم زمین به صورت الکترونیکی منتشر می شود. مقالات ارسال شده توسط سه داور متخصص به صورت ناشناس داوری می شود. مقالات به زبان فارسی همراه با چکیده و چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می شود.

اهداف نشریه علوم زمین خوارزمی آشنا کردن دانشمندان حوزه علوم زمین با پیشرفت ها و یافته های جدید در تمامی زمینه های مرتبط با علوم زمین است. این نشریه تمامی موضوعات را در گستره کامل علوم زمین شامل مقالات کاربردی، تجربی و پایه را منتشر می کند.