فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

Iranian journal of management sciencesپوستر فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

ولین شماره فصلنامه علوم مدیریت ایران در بهار سال ۱۳۸۵ بر اساس مجوز شماره ۱۵۷۵/۱۲۴ مورخ ۲۹ /۴/ ۱۳۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد و در اسفند ماه ۱۳۸۶ بنابر مصوبه شماره ۵۰/۳ مورخ ۱۹ /۱/ ۱۳۸۷ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به دریافت درجه علمی – پژوهشی نایل شد . صاحب امتیاز این نشریه انجمن علوم مدیریت ایران است و مدیر مسئول و سردبیر آن به ترتیب دکتر حسن عابدی جعفری و دکتر ابوالحسن فقیهی می باشند .

هدفها و راهبردهای نشریه علوم مدیریت ایران را در اولین یادداشت سردبیر می خوانید:

سرشت زندگی سازمانی در روزگار ما به گونه ای است که به نظر نمی رسد بتوان سازمانهای اجتماعی و اقتصادی عصر اطلاعات را با آموزه های کهن مدیریت اداره کرد . تحولات پی در پی و بی وقفه ای که متاثر از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای جدید فناوری است به پویایی و پیچیدگی محیط سازمانها افزوده است . این وضعیت ایجاب می کند که رهبری و مدیریت سازمانها به دست کسانی سپرده شود که اولا درک صحیحی از شرایط جدید داشته باشند و ثانیا از روشها و شیوه های نوین مدیریت بهره گیرند. بنابراین در جامعه سازمانی کنونی ,مدیریت اثربخش رفتار اداری ,بدون آگاهی از دانش ها و مهارت های بهنگام سازمان و مدیریت شدنی نیست . در این شرایط هر تلاشی که حاوی آموزه های سودمند باشد و بر سطح بینش , دانش و مهارت مدیران و کارکنان سازمان ها بیفزاید , ستودنی است .

انجمن علوم مدیریت ایران که ماموریتش گسترش دانش و تبادل تجارب و دستاوردهای نوین مدیریت است به انتشار فصلنامه علوم مدیریت ایران مبادرت ورزیده است. این فصلنامه با رویکرد پژوهشی بر آن است که مقاله های نظری ،تجربی و تحلیلی را که از کیفیت علمی مناسبی برخوردار باشند منتشر کند . از این رو از دانشگاهیان , پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می شود مقاله های پژوهشی خود را که دربرگیرنده نوآوریهای تئوریک و یا تجارب منحصر به فرد و کاربردی در سازمانهای دولتی , صنعتی ,بازرگانی و خدماتی کشور است به دفتر مجله ارسال نمایند. مقالات ارائه شده به فصلنامه توسط سردبیر ,شورای علمی و داوران صاحبنظر داوری می شود و چنانچه با خط مشی پژوهشی مجله سازگار باشد پس از تایید به چاپ خواهد رسید.