علوم مدیریت ایران

علوم مدیریت ایران
سردبیر:دکتر ابوالحسن فقیهی
دکتر حسن عابدی جعفری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار