فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

Quarterly Journal of Program and Development Researchپوستر فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

فصلنامه علمی "پژوهش های برنامه و توسعه" به منظور پشتیبانی اندیشه ای، توانمندسازی و ارتقای نظام حکمرانی، نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می آورد مقالات علمی خود را با اولویت محورهای ذیل ارسال نمایند:

چالش ها و مسائل اصلی اقتصاد ایران (ازجمله سیاست های پولی و مالی، مسائل اقتصاد ملی، بخشی، منطقه ای و بین المللی، فقر، توزیع درآمد، سرمایه گذاری و سایر موضوعات مرتبط)
چالش ها و مسائل توسعه و نظام حکمرانی و برنامه ریزی (الگوها، مدل ها و تجربیات برنامه ریزی توسعه، مدل های کمی برای هدف گذاری سیاستی، آمایش و توسعه منطقه ای، مسائل مرتبط با رشد و توسعه، مدل های مالی و بودجه ریزی و سایر موضوعات مرتبط)
آینده پژوهی (آینده پژوهی در حوزه های فرابخشی و بخشی کشور، برنامه های توسعه، مسائل جهانی، منطقه ای و سایر موضوعات مرتبط)