علوم و صنایع غذایی ایران

علوم و صنایع غذایی ایران
سردبیر:محمد حسین عزیزی
ایرج شریفی آل آقا
نام اختصاری:علوم و صنایع غذایی ایران
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:صنایع غذایی
سازمان همکار