علوم و فناوری فضایی

علوم و فناوری فضایی
سردبیر:محسن بهرامی
فتح اله امی
نام اختصاری:JSST
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مکانیک
سازمان همکار