فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت

فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت

Journal of Science and technology of compositesپوستر فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت

هدف نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت نشر و به اشتراک گذاری دانش بین تولیدکنندگان، مهندسین و پژوهشگران فعال در حوزه مواد و سازه های کامپوزیتی می باشد. نشریه مقالاتی را که در حوزه استفاده از مواد کامپوزیتی و نانوکامپوزیت در سازه های مهندسی نوآوری داشته باشند، به چاپ می رساند. مقالات مرتبط با تحلیل های تئوری، مطالعات آزمایشگاهی و توسعه روش های ساخت مواد و سازه های کامپوزیت در اولویت میباشند.

از جمله موضوعاتی که این نشریه مورد بررسی قرار می دهد، عبارتند از:

• رفتار مکانیکی مواد و سازه های کامپوزیت

• رفتار استاتیکی و دینامیکی مواد و سازه های کامپوزیت

• تنش های پسماند در مواد و سازه های کامپوزیت

• خزش، خستگی و شکست

• نانو کامپوزیت ها

• کامپوزیت های پلیمری نانو ساختار

• روش های تولید

• اثرات محیطی بر روی مواد و سازه های کامپوزیتی

• سازه های هیبرید کامپوزیتی

• کاربردهای صنعتی مواد کامپوزیت

• مشخصه سازی مواد اولیه