علوم و فنون شیلات

علوم و فنون شیلات
سردبیر:دکتر مسعود رضائی
دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شیلات
سازمان همکار