مجله علوم و فنون هسته ای

مجله علوم و فنون هسته ای

journal of nuclear Science and technologyپوستر مجله علوم و فنون هسته ای

مجله علوم و فنون هسته ای به زبان فارسی و به صورت فصل نامه منتشر می شود. انتشار مقاله در این نشریه هیچ هزینه ای ندارد و دسترسی به مقالات آزاد است.پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای صاحب امتیاز مجله علوم و فنون هسته ای است و هیئت دبیران را منصوب می کند. تعیین داوران، بررسی داوری ها و تایید نهایی یا رد مقاله از وظایف هیئت دبیران است. انتشار مقاله در این نشریه با همکاری انجمن هسته ای ایران انجام می شود.