فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری

فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری

Journal of Irrigation Sciences and Engineering Journal ofپوستر فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری

مجله علوم و مهندسی آبیاری یک فصلنامه علمی – پژوهشی می باشد که نتایج حاصل از تحقیقات در تمامی موضوعات مربوط به مهندسی آب را پس از انجام داوری به صورت مقالات علمی – پژوهشی منتشر می نماید. هدف اصلی این مجله معرفی و انتشار جدیدترین دستاوردهای محققین به منظور ارتقا و تبادل علمی دانشجویان، متخصصین و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل مربوط به مهندسی آب می باشد.

به طور مشخص، زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه مجله شامل موارد زیر است، ولی محدود به آنها نمی‌شود:

- مهندسی آب

- آبیاری و زهکشی

- منابع آب

- سازه های آبی

- هیدرولیک رسوب

- محیط زیست آبی

- آبخیزداری

- هواشناسی

- هیدرولوژی

- آب های زیرزمینی

- اقتصاد آب