دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی

دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی

Fundamental Western Studiesپوستر دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی

نشریه غربشناسی بنیادی در تاریخ ۹۱.۵۱.۱۸موفق به دریافت درجه علمی – پژوهشی از وزات علوم شده است و از محققان در حوزه مطالعاتی فلسفه و فرهنگ غرب و جهان اسلام دعوت به ارائه مقاله می­ نماید.

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ ۱۳۹۱.۰۶.۲۵، شمارۀ ۹۱/۶/۵۴) برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، مبلغی دریافت می‌شود.

رویکرد کلی نشریه انتشار مقالات پژوهشی در زمینه معرفی و نقد اندیشه و فرهنگ جهان غرب است.

برخی از موضوعات پیشنهادی نشریه عبارتند از: تاریخچة غرب شناسی؛ افق های جدید غرب شناسی؛ تاریخ و وضعیت تفکر فلسفی، علمی، دینی، در جهان غرب؛ اندیشة حقوقی و سیاسی در جهان غرب؛ تاریخ و وضعیت هنر در جهان غرب؛ فرهنگ غرب و اسطوره شناسی؛ بنیان های فلسفی، علمی، دینی، و ... تمدن مغرب زمین؛ بررسی تطبیقی اندیشه و فرهنگ غرب و شرق؛ غرب و شرق شناسی؛ غرب و اسلام شناسی معاصر؛ غرب و جهانی شدن؛ غرب و نظریات پایان؛ غرب و آیندة جهان؛ غرب و هویتهای جدید.