فرآیند و کارکرد گیاهی

فرآیند و کارکرد گیاهی
سردبیر:علی اکبر احسان پور
دکتر پرویز احسان زاده
نام اختصاری:jispp
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زیست شناسی
سازمان همکار
دانشگاه صنعتی اصفهان