فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

New Processes in Material Engineeringپوستر فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

نشریه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد بر اساس مجوز شماره ۱۵۹۶۷۲/۳ مورخ ۹۱.۸.۲ از شماره پائیز ۱۳۹۰ دارای مجوز علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. این نشریه دارای درجه A از دبیرخانه کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. همچنین به استناد نامه شماره ۸۳۵۰۸/۸۷ به عنوان اولین مجله علمی– پژوهشی مهندسی مواد در سطح دانشگاه های آزاد سراسر کشور شناخته شده است.