فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی

culture in Islamic universityپوستر فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی طبق نامه ۳/۲۳۴۳۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ "بررسی نشریات علمی کشور"، در جلسه ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ به دریافت درجه "علمی-پژوهشی" نایل شده است.

این نشریه در حوزه های فرهنگ اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاه ها مقاله می پذیرد.

رهنگ به عنوان نظام اعتقادات و باورهای اساسی, ارزشها و الگوهای اساسی رفتاری تعریف می‌شود و بر اساس تحقیقات دانشمندان، بر تمام ابعاد سازمان و مدیریت تاثیر دارد. مهم‌ترین عنصر فرهنگ، ارزشهاست که از اعتقادات اساسی یک جامعه نشئت گرفته و بر چگونگی رفتار فردی, گروهی و سازمانی تاثیر می‌گذارد. زمانی می‌تواند این تاثیر مثبت باشد که ارتباط منطقی و صحیح بین اجزای فرهنگ در یک سازمان و جامعه وجود داشته باشد. شناسایی ارزشها و الگوهای رفتاری اثربخش، موضوع تحقیق دانشمندان در کشورهای مختلف است؛ زیرا نمی‌توان یک مجموعه ارزشها و الگوهای رفتاری را برای همه جوامع یکسان فرض کرد. بدیهی است با توجه به اهداف متعالی جامعه اسلامی، این نوع تحقیقات از اهمیت بالایی برخوردار است و خود یک هدف متعالی تلقی می‌شود.

اهمیت این تحقیقات به حدی است که برخی دانشمندان، نقش اساسی رهبران سازمان را مدیریت ارزشها در سازمان می‌پندارند. حتی برخی بیان می‌کنند که باید عملکرد عالی را با حاکم بودن ارزشها در سازمان سنجید. در ایران اسلامی با توجه به هدف از تاسیس حکومت و خلقت انسان، این وظیفه از اهمیت مضاعف برخوردار است؛ زیرا در سازمانهای دارای فرهنگ اسلامی، اصل، ساخته شدن انسانهاست. امروزه دانشمندان مدیریت برای پیگیری این نوع موضوعات در تحقیقات خود از اصطلاح‌های فرهنگ سازمانی مثبت و همچنین فرهنگ سازمانی اخلاقی استفاده می‌کنند که نشان دهنده اهمیت موضوع است.

بر این اساس،”فرهنگ در دانشگاه اسلامی“ به دنبال توسعه تحقیقات و مطالعات در زمینه‌های ذیل است:

۱. مطالعه و تحقیق در زمینه ماهیت, محتوا و مولفه‌های فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی؛

۲. شناسایی ارزشها و الگوهای رفتاری در جهت توسعه بهره‌وری؛

۳. شناسایی و توسعه راهکارهای ایجاد و تقویت ارزشها و الگوهای رفتاری مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

۴. نقش دانشگاه در شناسایی و ترویج فرهنگی مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

۵. انجام تحقیقات به منظور شناسایی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی و راهکارهای بهبود وضعیت فرهنگی بر اساس دیدگاه اسلام.