فرهنگ و ادبیات عامه

فرهنگ و ادبیات عامه
سردبیر:حسن ذوالفقاری
غلامحسین غلامحسین زاده
نام اختصاری:ادبیات عامه
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار