دوفصلنامه فقه مقارن

دوفصلنامه فقه مقارن

Fiqhe Moqaran (Comparative Jurisprudence)
دوفصلنامه فقه مقارن توسط دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت آنلاین و چاپی به زبان فارسی منتشر می شود.

این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/127841 مورخ 1394.6.30 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 1 (بهار و تابستان 1392) دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» می‌باشد.

محورهای پذیرش مقالات: الف) بیان اندیشه ­های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه مسائل حقوقی و خانواده ب) بیان اندیشه­ های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه مسائل کیفری ج) بیان اندیشه­ های ائمه و فقهای مذاهب اسلامی به صورت تطبیقی و مقارن در حوزه امور عبادی