فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی
سردبیر:علی مظهر قراملکی
مجید معارف
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار