دوفصلنامه فلسفه

دوفصلنامه فلسفه

FALSAFEHپوستر دوفصلنامه فلسفه

دوفصلنامه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی پژوهشی است که در زمینه فلسفه و علوم وابسته حداکثر در دو شماره در سال منتشر می­ شود.این نشریه در حوزه فلسفه فعالیت می­نماید و تازه ترین و جدیدترین یافته ­های پژوهشی پژوهشگران و استادان حوزه و دانشگاه را به جامعه علمی معرفی می­کند. فلسفه دانشی است که عهده ­دار تفکر فلسفی و عقلانی در باب فلسفه و آموزه­ های اساسی آن است. با توجه به نگرش­های فلسفی اسلامی و غربی این نشریه سعی دارد تا دیدگاه­های مختلف در حوزه فلسفه را مورد توجه قرار دهد و مقالاتی راکه در این حوزه در قالب علمی و پژوهشی منتشر سازد.