فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
سردبیر:حسین آقایی نیا
مسعود شفیعی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فناوری اطلاعات
سازمان همکار