فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی
سردبیر:خسرو ابراهیم

نام اختصاری:Sport Exer. Physiol.
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تربیت بدنی
سازمان همکار