کاوش نامه ادبیات تطبیقی

کاوش نامه ادبیات تطبیقی

Comparative literatureپوستر کاوش نامه ادبیات تطبیقی

دوفصلنامه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، توسط دانشگاه رازی منتشر می شود.

نشریه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، پژوهش های ناب و روشمند پژوهشگران را در حوزه ادبیات تطبیقی عربی و فارسی به دو زبان عربی و فارسی منتشر می کند.