فصلنامه کواترنری ایران

فصلنامه کواترنری ایران

Quaternary Journal of Iranپوستر فصلنامه کواترنری ایران

اعتبار علمی- پژوهشی فصلنامه کواترنری ایران طی ابلاغیه ی شماره ی ۶۴۶۳۴/۱۸/۳/ مورخ ۹۴.۳.۲۰ مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اعلام شده است.

کلیه مقالات قابل چاپ در نشریه کواترنری ایران باید در ارتباط با علوم کواترنری و یا روش های به کار رفته در این علوم باشند.

عناوین و موضوعات مرتبط با نشریه:

۱- چینه نگاری و سن سنجی

۲- تغییر اقلیم، رخدادهای اقلیمی

۳- نئوتکتونیک و گسل ها

۴- محیط های رسوبی، دیرینه ژئومورفولوژی

۵- محبط های رسوبی دریاچه ای، پلایاها، لس ها

۶- مخاطرات طبیعی ( زلزله های دیرینه، زمین لغزه ها و ..)

۷- باستان شناسی کواترنری

۸- خاک شناسی

۹- مدلسازی در کواترنری

۱۰- روش های آزمایشگاهی در علوم کواترنری