دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی

دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی

Ancient Persian literatureپوستر دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی

    نشریه کهن نامه ادب پارسی  از بهار و تابستان  سال ۸۹ و با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه ادبیات کهن فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکده ادبیات ) منتشر شده و در تاریخ ۹۱.۴.۲۱ موفق به اخذ مجوز علمی – پژوهشی به شماره ۱۰۳۳۶۰/ ۳  ازکمیسون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد .این فصلنامه تلاش می کند به تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی بپردازد.

مقاله های این مجله بیشتر در محور عناوین و موضوعات زیر ارائه می شود:

-         نگرشی تازه در جهت تبیین و تفسیر آثار منظوم و منثور کهن فارسی

-         توصیف و تحلیل در حوزه تصحیح متون کهن و نسخه شناسی آثار ادبی

-         نقد و تحلیل متون کهن با رویکردی خاص و سبک شناسی ارزشمند آثار ادبی

-         مطالعه تطبیقی متون کهن با بهره گیری از دستاوردهای تازه در حوزه ادبیات تطبیقی

-         تبیین جایگاه ادب کهن پارسی در ادبیات جهان

-         استخراج و تحلیل دیدگاهها و نظریه های بومی در متون بلاغی و رساله های کهن فارسی

-         کاربست نظریه ها و رویکردهای خاص در بازخوانی متون کهن فارسی

-         معرفی فعالیت ها و پژوهش های محققان خارجی در مورد ادبیات و آثار کهن فارسی