متن شناسی ادب فارسی

متن شناسی ادب فارسی
سردبیر:حسین آقاحسینی
دکتر اسحاق طغیانی (استاد)
نام اختصاری:متن شناسی ادب فارسی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار