مدلسازی اقتصاد سنجی

مدلسازی اقتصاد سنجی
سردبیر:اسمعیل ابونوری
مجید مداح
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اقتصاد
سازمان همکار