فصلنامه مدلسازی اقتصادی

فصلنامه مدلسازی اقتصادی

Quarterly Journal Of Econimic Modeling
این فصلنامه با هدف فراهم کردن یک منبع علمی برای انتشار مقالات با کیفیت نظری و کاربردی در زمینه مدلسازی اقتصادی منتشر می‌شود. نشریه، موضوعات مربوط به مدل‌های اقتصاد کلان، رشد، بهینه‌سازی، برنامه‌ریزی، تجارت بین‌الملل، اقتصاد ملی و منطقه‌ای، مدل‌سازی تعادل عمومی، اقتصاد ملی، تعدیل ساختاری، اقتصادسنجی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد محیطی و اقتصاد بهداشت را پوشش می‌دهد.این فصلنامه بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با ضریب تاثیر 0/429 و شاخص آنی 0/071 از نظر کیفیت در فهرست مجلات برتر (Q1) قرار گرفت.