مدلسازی پیشرفته ریاضی

مدلسازی پیشرفته ریاضی
سردبیر:عبدالرحمن راسخ
حمدالله صالحی
نام اختصاری:JAMM
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ریاضی
سازمان همکار